MÁME OTEVŘENO

vaše hotovost do 5 minut

Naše půjčky jsou založeny na dobrovolné splatitelnosti!

Vypůjčitel si sám zvolí, jak naložit s vypůjčenými penězi bez jakéhokoliv rizika zadlužení se nebo ztráty úvěruschopnosti. Jinými slovy nenahlížíme ani nezapisujeme do registrů dlužníků, nevháníme do exekucí. I když je během jednoho období například již třikrát v prodlení, rádi půjčíme znovu.

První krok

Dohodneme se na výši zápůjčky, převezmeme Vaši věc.

Druhý krok

Předložíte platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podepíšete smlouvu.

Třetí krok

Vyplatíme Vám peníze hotově nebo převodem.

vaše hotovost do 5 minut

Kolik potřebujete půjčit ?

,- Kč

Zástavní cena zlata

585/1000 700,- Kč / g 14 Kt
750/1000 890,- Kč / g 18 Kt
916/1000 1 090,- Kč / g 22 Kt
999/1000 1 190,- Kč / g 24 Kt
jak to u nás chodí
GetCash s.r.o. - pobočka Karlín

Karlín

Křižíkova 7

Praha 8, Karlín

denně 9:00 - 22:00

+ 420 773 212 477

karlin@getcash.cz

GetCash s.r.o. - pobočka Košíře

Košíře

Plzeňská 59

Praha 5, Košíře

denně 9:00 - 22:00

+ 420 774 075 438

kosire@getcash.cz

GetCash s.r.o. - pobočka Vinohrady

Vinohrady

Anglická 15

Praha 2, Vinohrady

denně 9:00 - 22:00

+ 420 777 114 595

vinohrady@getcash.cz

GetCash s.r.o. - pobočka Nusle

Nusle

Nuselská 41

Praha 4, Nusle

denně 9:00 - 22:00

+ 420 777 414 184

nusle@getcash.cz

GetCash s.r.o. - pobočka Plzeň

Plzeň

Pražská 31

Plzeň 3

denně 9:00 - 21:00

+ 420 777 313 366

plzen@getcash.cz

GetCash s.r.o. - pobočka Liberec

Liberec

Pražská 3

Liberec

denně 9:00 - 21:00

+ 420 777 750 208

liberec@getcash.cz

Nadčasové zlatnictví s širokým výběrem moderních i zánovních zlatých šperků za nízké ceny

Veškeré šperky jsou označeny platnou puncovní značkou.
Zaručujeme původ i pravost.
Možnost koupě na splátky a zasíláme i na dobírku.
Přejít do E-Shopu
zlatnictví s širokým výběrem moderních i zánovních zlatých špěrků
Top zboží - nakupujte chytře a levně

Nakupujte chytře a levně

Velký výběr mobilů, počítačů, audia a jiné elektroniky za bezkonkurenční cenu.
Na vše poskytujeme záruku 24 měsíců.
Možnost koupě na splátky a zasíláme i na dobírku.
Přejít do E-Shopu
jak to u nás chodí

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky

Jakožto náš zákazník nám sdělujete některé své osobní údaje a my tyto osobní údaje shromažďujeme a jinak zpracováváme. V tomto dokumentu naleznete informace o zpracovávání Vašich osobních údajů a právech, která Vám z tohoto zpracovávání plynou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“).

Vzhledem k tomu, že jste fyzickou osobou, vztahují se na vás informace v celém rozsahu.

Základní informace o správci osobních údajů

Osobami shromažďujícími Vaše osobní údaje a tedy jejich správci jsou společnosti TOP Zastavárna, s.r.o., Plzeňská 59, Praha 5, IČ:24309818, GetCash, s.r.o., Na bojišti 1459/28, Praha 2, IČ: 27136256, X-TER Hand, s.r.o., Na bojišti 1459/28, Praha 2, IČ: 27136272. („Správce“).

V případě dotazů ohledně Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění některých z Vašich dále popsaných práv je možné se obrátit zasláním e-mailu na adresu vinohrady@getcash.cz

Kdo má k Vašim údajům přístup

K osobním údajům zpracovávaným Správcem mají přístup i další osoby („Příjemci“). Jsou to zejména zaměstnanci Správce a dále třetí osoby, které se podílí na plnění zákonných povinností Správce (např. auditor), nebo Správci poskytují služby související s jeho činností (např. právní služby, správa IT systémů).

Vaše osobní údaje jsou také předávány příslušným státním orgánům a různým osobám v případech, kdy to Správci ukládá zákon.

Rozsah, účel, právní důvod a doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje potřebné k plnění smlouvy:

Fyzické osoby:

jméno, příjmení, adresa, rodné číslo a nebylo-li přiděleno datum narození, místo narození, číslo dokladu pro identifikaci (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz), pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, podpis, e-mail, telefonní číslo

Tyto typy osobních údajů Správce zpracovává pro řádné plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel/a. Jedná se tedy zejména o údaje uváděné ve smluvní dokumentaci a pro potřeby plnění vzájemných povinností.

Zpracování probíhá po dobu nutnou k uzavření smlouvy, po dobu účinnosti smlouvy a po ukončení účinnosti smlouvy do doby vypořádání všech práva a povinností plynoucích z této smlouvy, nejvýše však po dobu 3 let ode dne ukončení příslušné smlouvy.

Osobní údaje potřebné k plnění zákonných povinností Správce:

všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě povinností Správce vyplývajících zejména z (i) daňových předpisů, např. z povinnosti archivace účetních dokumentů (jedná se tedy např. o údaje uváděné na daňových dokladech.), (ii) živnostenského zákona a (iii) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

K ukončení zpracovávání této kategorie osobních údajů dochází až po zániku zákonné povinnosti, k jejímuž splnění jsou zpracovávány. Konkrétní doba zpracování je závislá na jednotlivých zákonných povinnostech Správce. Pro daňové účely jsou archivovány příslušné dokumenty po dobu 10 let.

Všechny výše zmíněné údaje mohou být také na základě oprávněného zájmu Správce po dobu trvání smluvního vztahu použity k prověření obchodní důvěryhodnosti ve veřejných rejstřících. Stejně tak mohou být tyto osobní údaje na základě oprávněného zájmu Správce zpracovávány v případech, kdy je to nutné k uplatnění práv či splnění povinností Správce, a to do jejich příslušného vypořádání.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické formě, a to v souladu s pokyny Správce tak, aby k nim měly přístup pouze osoby pověřené naplňováním účelů podle bodu 3. Informace jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Případní Příjemci osobních údajů jsou k jejich řádné ochraně vázáni smluvně či zákonem.

Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud budete mít v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů dotazy či připomínky, informujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 1. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů disponujete těmito právy:

Právo na informace a přístup – máte právo od Správce požadovat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, informace o: (i) účelu zpracování, (ii) kategoriích dotčených osobních údajů, (iii) Příjemcích, (iv) předpokládané době zpracovávání, (v) Vašich právech vůči Správci, (vi) Vašem právu vznést stížnost, (vii) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému zpracovávání, a (viii) v případě předávání údajů mimo prostor evropského hospodářského společenství o zárukách bezpečnosti Vašich údajů.

Právo na přenositelnost – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy, s Vaším výslovným souhlasem anebo dochází k jejich automatizovanému zpracování, máte právo požadovat jejich strukturovanou, strojově čitelnou kopii a případně i předání jinému správci.

Právo na opravu – máte právo, aby Vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Po Správci můžete požadovat opravu či doplnění jakéhokoliv osobního údaje.

Právo na omezení zpracování – máte právo po Správci požadovat omezení zpracování, pokud: (i) máte za to, že Vaše údaje nejsou přesné a to do doby, než Správce přesnost údajů prověří; (ii) se zpracování nezakládá na platném právním důvodu, ale nechcete žádat o výmaz osobních údajů; (iii) Správce již údaje nepotřebuje pro vymezené účely, ale vy jejich zpracovávání vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv; nebo (iv) jste uplatnil/a své právo na námitky popsané níže.

Právo na výmaz – máte právo po Správci požadovat vymazání jakéhokoliv osobního údaje. Ten ale není povinen této žádosti vyhovět v případech vyjmenovaných v čl. 17 Nařízení, zejména pokud je osobní údaje nadále potřebné zpracovávat pro účely, pro které byly původně shromážděny.

Právo podat námitku – v případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu máte právo k Správci vznést proti zpracovávání námitku.

Právo podat stížnost – v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo obrátit se v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv týkajících se osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.